"A moving company"

Algemene voorwaarden

FIDI Voorwaarden 

Algemene voorwaarden van FIDI

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID 1

ARTIKEL 2 - STANDAARD CONDITIES 2

ARTIKEL 3 - VERVOER ANDERS DAN OVER DE WEG EN VERVOER BUITEN EUROPA 3

ARTIKEL 4 - CMR-VRACHTBRIEF 3

ARTIKEL 5 - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 3

ARTIKEL 6 - VERPAKKEN 3

ARTIKEL 7 - VERZEKERING 3

ARTIKEL 8 - BETALING, COMPENSATIE, PAND, RETENTIE 3

ARTIKEL 9 - JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT 3

ARTIKEL 10 - VERJARING 3

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door bij de FIDI Netherlands aangesloten bedrijven in de uitoefening van het bedrijf gesloten overeenkomsten, op onderhandelingen en correspondentie, gericht op het tot stand komen van zulke overeenkomsten en op alle handelingen, diensten en werkzaamheden, die in het kader van de uitoefening van het bedrijf worden verricht. Door het verstrekken van een opdracht aan een bij de FIDI Netherlands aangesloten bedrijf (hierna te noemen: de verhuizer), aanvaardt de opdrachtgever met inachtneming van het in artikel 2 hierna bepaalde, deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van andere voorwaarden.
Al naar gelang van de aard van de in artikel 2 van deze voorwaarden te noemen werkzaamheden zijn daarop mede van toepassing de in dat artikel genoemde standaardcondities, zoals die ten tijde van de tussen de verhuizer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst luiden. Indien en voor zover het bepaalde in de artikel 3 t/m 9 van deze  voorwaarden afwijkt van of in strijd is met het gestelde in de in artikel 2 a t/m f. en h. genoemde standaard condities, gaat het bepaalde in artikel 3 t/m 9  van deze voorwaarden voor.

ARTIKEL 2 - STANDAARD CONDITIES

Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 3 tot en met 9 zijn de navolgende standaardcondities van toepassing:

a. Verhuizingen, niet zijnde bedrijfsverhuizingen binnen Nederland:

De Algemene Voorwaarden Verhuizingen 2006 (AVVV 2006). Deze algemene voorwaarden van de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 april 2006.

b. Bedrijfsverhuizingen binnen Nederland, alsmede internationale bedrijfsverhuizingen over de weg:

De Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB 2009), met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden.

c. Alle (overige) internationale verhuizingen:

De Algemene Voorwaarden voor Internationale Verhuizingen (AVVIV 2009).

d. Opslag van verhuisgoederen en/of inboedels en/of persoonlijke bezittingen en/of gedeelten daarvan binnen Nederland:

De Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2006). Deze algemene voorwaarden van de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 april 2006.

e. Opslag van goederen, andere dan verhuisgoederen, inboedels of persoonlijke bezittingen, binnen Nederland:

De Nederlandse Opslagvoorwaarden gedeponeerd door FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, althans de laatstelijk gedeponeerde versie nadien.

f. Alle vervoer van goederen, niet zijnde verhuisgoederen, inboedels en/of persoonlijke bezittingen, over de weg of anderszins binnen Nederland:

De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, althans de laatstelijk gedeponeerde versie nadien.

g. Alle internationale vervoer over de weg van goederen, niet zijnde verhuisgoederen, inboedels en/of persoonlijke bezittingen:

Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) gesloten te Geneve op 19 mei 1956.

h. Het doen vervoeren, dat wil zeggen het optreden als expediteur als bedoeld in artikel 60 van Boek 8 BW, en alle overige werkzaamheden, ook die, welke niet tot de specifieke expeditiewerkzaamheden behoren, alsmede – aanvullend – ten aanzien van onderwerpen voor zover die in de hiervoor genoemde Voorwaarden en in na te noemen artikelen niet zijn geregeld:

De Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX-voorwaarden),gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, althans de laatstelijk gedeponeerde versie nadien.

De in dit artikel en in artikel 8 genoemde Algemene Voorwaarden zijn bij de verhuizer op aanvraag verkrijgbaar. In alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de toepasselijke voorwaarden behoudt de verhuizer zich het recht voor daarover voor alle betrokken partijen bindend te beslissen.

ARTIKEL 3 - VERVOER ANDERS DAN OVER DE WEG EN VERVOER BUITEN EUROPA

Vervoer over zee of de binnenwateren, per spoor of door de lucht, alsmede vervoer over de weg buiten Europa, al dan niet in het kader van een verhuizing, worden nimmer door de verhuizer zelf uitgevoerd. Ter zake van dergelijk vervoer treedt de verhuizer uitsluitend als expediteur op en zijn de hierboven in artikel 2 sub h. genoemde FENEX-voorwaarden van toepassing. Voor het geval de verhuizer, om welke reden dan ook, geen beroep op de Fenex-voorwaarden zou toekomen, wordt zijn aansprakelijkheid beheerst door de AVVIV 2009. Indien en voor zover de verhuizer zich heeft gebonden om in aansluiting op het in dit artikel bedoelde vervoer de verhuisgoederen ter bestemming uit te pakken en/of in elkaar te zetten, zijn op deze werkzaamheden de AVVIV 2009 van toepassing.

ARTIKEL 4 - CMR-VRACHTBRIEF

Voor iedere grensoverschrijdende verhuizing over de weg wordt een CMR-vrachtbrief opgemaakt. Op dergelijke verhuizingen blijven echter deze Algemene Voorwaarden van toepassing, zelfs indien een CMR-vrachtbrief door de verhuizer wordt ondertekend en/of door de verhuizer wordt overhandigd aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 5 - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. In geval van opslag of bewaarneming buiten Nederland is de verhuizer nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies en/of vertraging en/of kosten en/of andere nadelen, wanneer, hoe en waar ook ontstaan.
b. In geval van transportovername en/of overname door de verhuizer van (verhuis-)goederen van een andere verhuizer en/of in geval met de verhuizer slechts verhuizing en/of vervoer over een deeltraject is overeengekomen is, onverminderd het gestelde in artikel  3 van deze voorwaarden, de verhuizer nimmer voor enige schade aan en/of verlies van goederen aansprakelijk, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade aan en/of het verlies van goederen is ontstaan in de periode dat die goederen onder de hoede waren van de verhuizer, in welk geval het gestelde in artikel 2 en 3 van deze voorwaarden toepassing vindt.
c. De verhuizer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade

ARTIKEL 6 - VERPAKKEN

Voor opdrachten tot het verpakken van goederen anders dan verhuisgoederen, is iedere aansprakelijkheid van de verhuizer uitgesloten, behoudens voor schade aan of verlies van de te verpakken of verpakte goederen zelf, waarbij de aansprakelijkheid van de verhuizer beperkt is tot een maximum van € 23.000 per gebeurtenis.

ARTIKEL 7 - VERZEKERING

De verhuizer verzekert de goederen uitsluitend indien de opdrachtgever de verhuizer daartoe schriftelijk voor aanvang van de werkzaamheden van de verhuizer opdracht geeft. De opdrachtgever is bij een daartoe strekkende opdracht verplicht aan de verhuizer de te verzekeren som op te geven. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht aan de verhuizer op een aparte lijst voorwerpen, alsmede op die lijst opgave te doen van die geschatte waarde. De verhuizer verplicht zich de goederen tot de opgegeven som, op door de opdrachtgever op te geven condities te verzekeren. De verhuizer is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, kosten of ander nadeel, voortvloeiende uit een te lage of anderszins onjuiste opgave van de te verzekeren som en/of de te verzekeren voorwerpen door de opdrachtgever.

ARTIKEL 8 - BETALING, COMPENSATIE, PAND, RETENTIE

In afwijking van hetgeen in de hierboven in artikel 2 genoemde standaardcondities ter zake van betaling, verrekening, pand en retentie is bepaald, zijn dienaangaande van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Internationale Verhuizingen (AVVIV) 2009.

ARTIKEL 9 - JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

In afwijking van hetgeen in de hierboven in artikel 2 genoemde standaardcondities ter zake van de bevoegde rechter of arbitrage is bepaald, kunnen geschillen tussen de opdrachtgever en de verhuizer ter zake van tussen hen gesloten overeenkomsten, gevoerde onderhandelingen en correspondentie en ter zake van handelingen, diensten en werkzaamheden van de verhuizer slechts worden voorgelegd aan de rechter, bevoegd in de woonplaats of plaats van vestiging van de verhuizer. Op alle opdrachten die de verhuizer aanvaardt is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10 - VERJARING

Voor zover in de hierboven in artikel 2 genoemde standaardcondities alsmede in artikel 8:1740 BW daaromtrent niets anders is bepaald, verjaren alle rechtsvorderingen tegen de verhuizer één jaar, nadat de opdracht en/of werkzaamheden door de verhuizer is en/of zijn uitgevoerd, dan wel vaststaat dat deze niet uitgevoerd zal en/of zullen worden.

Share with twitterShare with facebookShare with linkedinShare with RSSMore
Deel dit artikel

Voerman partners

Find us on Facebook Volg ons